تاسیسات برق و مکانیک :این بخش که از مهمترین بخش های طراحی میباشد نحوه لوله کشی و سیم کشی و تاسیسات را در بهترین و استاندارد ترین حالت  طراحی کرده تا بعد از ساخت هم کارفرما سهولت دسترسی برای تعمیرات را داشته باشد..