ویلای پیش ساخته

​مهندس کمال مرادلو
​​​​​​​بنیان گذار ساختمان پیش ساخته  استاندارد مهندسی در ایران

pershian​​​​​​​

English

محاسبه و بررسی دقیق ساخت اسـتخر و وضـعیت خاک منطقه ،طراحی و آنالیزدقیق مقاومت ســـــازه اســتخر جهت پیـــشـگیری از مشــکلات آب بندی . لوله کشی آب گرم و تصفیه آب به شکل صحیح و متناسب با حجم آب استخر به همراه کاشی کاری و فضای تصقیه خانه