شبیه سازی سه بعدی :در مرحله شبیه سازی سه بعدی با توجه به موقعیت جغرافیایی زمین و موارد مورد نظر کارفرما طراحی ویلا به صورت سه بعدی (نماهای بیرونی و دکور داخلی) انجام میشود که مس از تایید کارفرما وارد مرحله اجرا میشود‌.