سازه ها بصورت فلزی و بتنی مطابق با آیین نامه های مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان نظام مهندسی اجرا می گردند