تیپ 4 : غیر متحرک نیمه آمادهدر تیپ اسکلت فلزی غیر متحرک، اسکلت آن در محل کارخانه ساخته شده و سپس به محل پروژه ارسال و نصـب میگردد و باقی مراحل در محل پروژه انجام می شود و در صورت اجرای اسکلت بتنی تمامی مراحل اجرا در محل پروژه انجام می شود

مزایا
عدم محدودیت در تعداد طبقات و طرح و اندازه
ساخت سریع در محل پروژه نسبت به سازه های غیر پیش ساختهپ
امکان ساخت مطابق با آئین نامه نظام مهندسی
عدم محدودیت در استفاده از متریال
موارد استفاده
قابلیت اجرا در تمام مواردی که نیاز به جا به جایی در آینده را ندارند.

معایب استفاده
عدم امکان جابه جایی در آینده ( بعد از ساخت کاملا ثابت و غیر قابل جا به جایی می باشند. )
نیاز به تجهیز کامل کارگاه به دلیل زمان بیشتر ساخت در محل پروژه