نقشه ها بصورت فاز صفر و یک و دو (جهت تسهیل در اجرا) آماده می گردد.